Възстановяване на данъци

Видове трудови договори

1. Трудов договор

В рамките на нидерландската законова уредба Вие и Вашият работодател сте свободни сами да определите, какъв трудов договор ще бъде сключен.

Съгласно закона трудовият договор може да бъде договорен устно. Предимството на един писмен трудов договор е това, че при разлика в мненията, при него може да се докаже какво е било договорено.

Съгласно закона някои договорки винаги трябва да бъдат направени писмено, в противен случай те не са в сила, например договорки относно пробния период или за клаузата за неизвършване на конкурентна дейност. А понякога в колективния трудов договор е предписано, че трудовият договор трябва да е сключен писмено. Тази разпоредба на колективния трудов договор е с предимство пред законовата разпоредба.

2. Временен трудов договор

Временният трудов договор е договор с дата на започване и с дата на приключване. Друга форма на временния трудов договор е договор за срока на даден проект. Внимавайте за това, проектът да бъде ясно описан в договора. Също може да бъде договорен временен договор, например за срока на отпуска за бременност и раждане или при болест на работника/служителя. Този работник/служител тряба да бъде посочен поименно.

2.1 Договор с агенция за временна заетост и договор за командироване

Бюрото за набиране на персонал за временна заетост е посредник между търсещите работа и компаниите, които се нуждаят от хора. Дадена компания, възложителят Ви наема. Вие ще получавате заплата от бюрото за наемане на персонал за временна заетост. Срокът на договора за временна заетост най- често е временен. Когато от скоро сте започнали да работите за бюрото за временна заетост, Вашият договор може да бъде прекратен всеки момент. Това означава, че самите Вие също можете да прекратите трудовия договор , когато желаете това. Колкото по- дълго работите за бюрото за временна заетост, толкова повече права получавате. Например не може да бъдете съкратени по всяко време. Затова проверете в колективния трудов договор за Вашите права и задължения. От организации на работодатели и служители е учредена Фондацията за Спазване на Колективния трудов договор за временни работници (SNCU), за да се дават указания и раяснения за колективните трудови. договори. Наред с това SNCU е учредена за да стимулира спазването на колективните трудови договори в бранша на временната заетост Така например са в сила следните договорки:

 Бюрата за временна заетост нямат право да начисляват разходи на временните работници за посредничеството при работа.

 Бюрата за временна заетост са задължени предварително писмено да информират работниците/ служителите за условията на работното място.

Можете да се свържете с SNCU, когато се питате, дали организацията за временна заетост, за която работите, действа съгласно разпоредбите на колективния трудов договор. (T: 0031 800 1124212). Също можете да посетите уебсайта за съвети, които помагат при установяване на това, дали си имате работа с надеждно бюро. (www.sncu.nl > opdrachtgever – също и информация на полски език).

Бюрото за временна заетост преминава към командироване, когато желае да обвърже работника/ служителя за по- дълго време или когато възложителят иска това.

2.2 Няколко трудови договори с един и същ работодател

Временният договор може автоматично да премине в постоянен трудов договор. Съгласно закона работникът/ служителят се назначава за постоянно след максимум три последователни временни договора. Или когато работникът/ служителят е имал два последователни временни договора, които включително с описаните по- долу интервали, заедно са били с продължителност повече от 24 месеца. Става въпрос за ‘последователни договори’, когато между отделните договори има не повече от шест месеца.

Работодателят и работникът/ служителят имат право да правят други договорки помежду си. Например още след един или след два временни трудови договора или след една година работникът/ служителят да бъде назначен за постоянно. Но не е възможно помежду си да се договарят, работникът/ служителят да бъде назначен за постоянно едва по- късно от три договора или по- късно от 24 месеца. В някои случаи това е възможно в даден колективен трудов договор. В колективния трудов договор може да бъде договорено, че постоянно трудово назначение възниква едва след максимум шест вместо три временни трудови договора. И след 48 вместо 24 месеца. Затова винаги проверявайте какво е предписано в колективния трудов договор по въпроса.

За повече информация за законовата уредба можете да се свържете с UWV.

3. Постоянен трудов договор

Когато не е договорено нищо относно това колко трае договорът, тогава имаме постоянен трудов договор. Това се нарича безсрочен трудов договор. За постоянните трудови договори понякога са в сила други правила от тези за временните договори, например относно пробния период или за прекратяването на договора.

bg Bulgarian
X